ترجمه مقاله

سنج

senj

از آلات موسیقی و آن دو صفحۀ برنجی مدور و محدب است که با دست بر هم کوبیده می‌شود. در ارکسترهای سمفونیک یکی از سازهای کوبی اصلی است و به طریقه‌های مختلف نواخته می‌شود.

سنجه، کیل، وزن، وزنه

ترجمه مقاله