ترجمه مقاله

سربازگیری

sarbāzgiri

جمع‌آوری جوانانی که طبق قانون نظام‌وظیفه به سن سربازی رسیده‌اند؛ گرفتن سرباز.

ترجمه مقاله