ترجمه مقاله

جیل

jil

یک گروه از مردم با ویژگی‌های مشترک؛ طایفه؛ قوم.

ترجمه مقاله