ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توبهدار

پشیمان، تائب، تواب، توبهکار، نادم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ