ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیاصل

۱. بیاساس، دروغ، کذب
۲. بیسروپا، بینسب ≠ اصیل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ