ترجمه مقاله

اندمال

'endemāl

خوب شدن و بهبود یافتن زخم و جراحت.

ترجمه مقاله