ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آشپزخانه

'āšpazxāne

اتاقی که در آن اجاق یا فر برای پختن غذا درست کرده باشند؛ جای غذا پختن؛ مطبخ؛ آش‌خانه.

آشخانه، تنورخانه، طباخخانه، مطبخ، مطعم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ